Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego booska.pl

Sklep internetowy booska.pl jest prowadzony przez:

Booska Agata Murat, z siedzibą w 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 48/5, NIP 954 2815 890, zwanej dalej: „Firma”.

Magazyn – magazyn zlokalizowany jest w 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 48/5 w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji.
Sklep Internetowy booska.pl – prowadzony przez Firmę Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową www.booska.pl
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego booska.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym booska.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego booska.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym booska.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Firmy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową.
Biuro Obsługi Klienta, BOK – Biuro Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 794 703 802, adresem mailowym jestes@booska.pl
Punkt Odbioru – Paczkomaty obsługiwane przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego booska.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym booska.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego booska.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego booska.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
a) komputer lub urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego booska.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego booska.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego booska.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego booska.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego booska.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego booska.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego booska.pl nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego booska.pl

§2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym booska.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego booska.pl i Politykę Prywatności booska.pl. Poprzez rejestrację, Klient zawiera z Firmą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Firmę konta Klienta w Sklepie Internetowym booska.pl.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym booska.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego booska.pl, są nieodpłatne.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym booska.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego booska.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego booska.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego booska.pl. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto / Informacja”).
2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego booska.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego booska.pl oraz dodatkowo, przeglądać historię zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących zamówień złożonych w przeszłości.
3. Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego booska.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym booska.pl.
4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego booska.pl mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem BOK. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym booska.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym booska.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
7. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego booska.pl w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.
8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana:
a) przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;
b) przez Firmę w sytuacji określonej w § 3 ust 3 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Firmę usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

§4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego booska.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego booska.pl:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie Internetowym booska.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego booska.pl jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;
b) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:
– wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;
– w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta osobiście w Magazynie, wskazać opcję odbioru osobistego;
– w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;
– w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;
– wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
– zaakceptować „warunki świadczenia usług” obejmujące niniejszy regulamin i Politykę Prywatności Booska.pl.
– kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;
3. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie wybierając jeden z dostępnych sposobów płatności.
4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:
a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu – firmą kurierską.
b) do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Punkcie Odbioru.
5. Firma uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać podzielone przez Firmę na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”). O podziale zamówienia na Paczki Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia, przy czym informacja ta nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.
8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.
9. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze;
b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
11. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.
12. W komunikacji z Klientem (np. w wysyłanych przez Firmę wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta (o ile Firma będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski za pośrednictwem jednej ze wskazanych poniżej firm kurierskich:
a) Paczkomaty Inpost, Kurier Inpost.
b) Odbiór osobisty z Magazynu.
2. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, zapłaty za zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów:
a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez wybraną przez Klienta firmę kurierską. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;
b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem, kartą płatniczą lub przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Firmę. W tym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu płatności.
c) Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności:
– w terminie 5 dni (w razie wyboru formy przelewu tradycyjnego); lub
– niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, systemem BLIK lub tzw. szybkim przelewem,
zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez Firmę). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez Klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, systemem Blik, lub tzw. szybkim przelewem przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.
4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem: serwisu Przelewy24 obsługiwanym przez PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

§ 6a Wystawianie i doręczanie faktur

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Firmę faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

§ 7 Czas realizacji zamówień

1. Firma zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego booska.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja, to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem firmy kurierskiej). Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej Paczkomaty Inpost lub Kurier Inpost pod wskazany przez Klienta adres lub do wybranego przez Klienta Punktu Odbioru.
3. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy.
4. Firmy kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie https://inpost.pl/regulaminy – prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.

§ 8 Warunki reklamacji

1. Firma ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Firma odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
2. Firma w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Klient powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Firmy oraz opisem reklamacji.
4. Firma rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji, gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Firma zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.
6. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

§ 9 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Firma nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.

§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
– od następnego dnia po otrzymaniu zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);
– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
– od daty zawarcia umowy – w razie umów innych niż umowa, w wykonaniu której Firma wydaje rzecz, będąc zobowiązaną do przeniesienia jej własności (tj. umów innych niż sprzedaży produktów).
2. Konsument, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego booska.pl zlecił Firmie realizacje usługi (o ile w Sklepie Internetowym booska.pl oferowane będą usługi) oraz zgłosił żądanie by rozpoczęcie wykonywania usług nastąpiło przed upływem wskazanego w § 10 ust 1 terminu do odstąpienia od umowy, a następnie, po zgłoszeniu żądania wykonuje prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4. Odstąpienie od umowy zgodnie z § 10 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 10 ust. 1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Firma zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Firma nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Firmę w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.
7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Firmie produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu poprzez odesłanie takiego produktu lub produktów do Magazynu, z adnotacją „Odstąpienie”.

§ 11 Zwrot towaru po upływie czasu na odstąpienie od umowy

1. W okresie pomiędzy 15 a 30 dniem od dnia dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem produktu (ostatniego z zamówionych produktów), niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu, zakupionego przez niego w Sklepie Internetowym booska.pl może on zwrócić tenże produkt Firmie otrzymując w zamian zwrot ceny uiszczonej przez Klienta za zwracany produkt. Klient niebędący konsumentem może zwrócić produkty zakupione w Sklepie Internetowym booska.pl na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 11 przez 30 dni od dnia dostarczenia mu tych produktów, niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. Zasady zwrotu ceny określone zostały w paragrafie 12 Regulaminu.
2. Klient może skorzystać z uprawnienia przyznanego mu w § 11 ust 1 pod warunkiem, że, w okresie wskazanym tamże dostarczy Firmie zwracany produkt (w stanie określonym w niniejszym § 11) wraz z oświadczeniem o skorzystaniu z prawa zwrotu po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Zwrot produktu może odbyć się poprzez odesłanie produktu do Magazyny, z adnotacją „Zwrot.
3. Skorzystanie z możliwości zwrotu towaru określonej w niniejszym § 11 jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zwracany produkt spełnia następujące warunki:
a) Znajduje się w stanie w jakim został doręczony Klientowi;
b) Nie nosi śladów użytkowania;
c) Jest w nienaruszonym opakowaniu;
d) Żadna z metek, które były do produktu dołączone w momencie dostarczenia go Klientowi nie została oderwana.
4. Firma może wprowadzić dodatkowe ograniczenia możliwości opisanego w § 11 zwrotu w stosunku do produktów zakupionych w ramach promocji lub wyprzedaży – o ograniczeniach takich Klient będzie każdorazowo informowany w komunikacji odnoszącej się do takiej promocji bądź wyprzedaży.

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Firma dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10;
b) nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów;
c) odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;
d) odrzucenia przez Firmę oferty Klienta (anulowania zamówienia), w sytuacji określonej w § 6 ust 2 pkt. c), to jest w razie wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty w formie tradycyjnego przelewu i dokonania tejże płatności po upływie terminu określonego w § 6 ust 2 pkt. C).
e) wykonania przez Klienta prawa zwrotu zakupionego produktu na zasadach określonych w § 11
2. W przypadku o którym mowa w § 12 ust 1 a) Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. W sytuacji określonej w § 12 ust 1 Firma dokona zwrotu należności w jeden z następujących sposobów:
a) W razie odesłania produktu, którego dotyczy odstąpienie od umowy lub zwrot na zasadach określonych w § 11 do Magazynu, w razie odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego lub w razie nieodebrania zamówienia przez Klienta):
– W formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy, której zamówienie zostało opłacone – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;
– W formie zwrotu środków na rachunek bankowy – w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże Firmie numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;
– Przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże Firmie numeru rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;
– W formie zwrotu środków na rachunek przypisany do aplikacji BLIK – w razie opłacenia zamówienia przy użyciu tej aplikacji;
4. Przypominamy, że podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.

§ 13 Dane osobowe

1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Firmę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności sklepu www.booska.pl
2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.

§ 14 Przesyłanie informacji handlowych

1. Dane osobowe, które Klient powierza Firmie rejestrując się jako odbiorca newslettera na Stronie Internetowej booska.pl, tj. adres poczty elektronicznej Klienta, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania newslettera.
2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego booska.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego booska.pl były na najwyższym poziomie, jednakże firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego booska.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego booska.pl.
3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego booska.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania.
4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego booska.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym booska.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy booska.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego booska.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności sklepu www.booska.pl
10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.
11. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub / i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego booska.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego booska.pl zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.